We financially support research within Business Administration and Business Economics

SIARs arkiv tillgängligt via nätet

SIARs omfattande arkiv av rapporter och promemorior – sedan länge deponerade hos Centrum för Näringslivshistoria (CfN) – har hittills endast i begränsad omfattning varit tillgänglig för forskning. Begränsningen har bl.a. legat i att åtkomst krävt fysisk närvaro hos CfN samt en omständig procedur för genomsökning. SIAR-stiftelsen har, efter önskemål från forskarsamhället, drivit processen att få delar av arkivet (UPM-delen) digitaliserat samtidigt som CfN arbetat med att utveckla sin digitala plattform. Vi kan nu meddela att sagda plattform – eArkivet – tagits i drift, att betydande delar av SIARs UPM-arkiv finns digitalt och att forskare som önskar åtkomst till det via nätet kan få så efter ansökan hos stiftelsen.