We financially support research within Business Administration and Business Economics

Digitalisering av SIAR’s forskningsarkiv

Processen med att hitta finansiering till detta utvecklingsprojekt (budget 2,5 mkr) är sedan mitten av oktober 2018 i full gång. Centrum för Näringslivshistoria har det övergripande ansvaret och är den part som äskar medel hos tänkta huvudfinansiärer. Målsättningen är att på så sätt få ihop 1,5-1,8 mkr. Det ligger på SIAR att tillsammans med närstående, framförallt dess krets av alumni och tidigare klienter, försöka skrapa ihop kompletterande finansiering. För ändamålet finns nu ett separat konto öppnat i stiftelsens namn i Nordea med följande kontoinformation:

Kontonummer: 4995 17 002 80
IBAN: SE5330000000049951700280
SWIFT: NDEASSESS

Om du som läser detta ser ett värde i att SIARs omfattande arkiv görs tillgängligt för forskarsamhället och därför kan tänka dig bidra är du mycket välkommen överföra en peng till sagda konto. Ange gärna ditt namn på överföringen. Som vägledning kan nämnas att hittillsvarande mottagna bidrag har varit i poster om 10, 25. 50 respektive 100 tkr.